Privacy protocol ZV Utrecht, 2018

Zwemvereniging Utrecht (ZV Utrecht) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegeven. In dit privacy statement geven we informatie over hoe ZV Utrecht omgaat met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Verwerking AVG:

ZV Utrecht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit protocol;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 •  wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ZV Utrecht zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit protocol, of in algemenere zin, hierover contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ZV Utrecht verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • om te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging;
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het versturen van verjaardagskaarten en clubbladen;
 • het versturen van eventuele kaarten bij ziekte, overlijden, etc;
 • het versturen van geschenken aan jubilarissen;
 • Het versturen van contributiefacturen en eventuele doorbelastingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Voorletters
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geslacht
 • bankrekeningnummer
 • adres
 • geboortedatum
 •  inschrijfnummer

 

Wanneer verstrekken wij persoonsgegevens aan derden?

De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde(n) of derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • inschrijven en verzekeren van onze leden voor deelname aan activiteiten van de vereniging en deelname aan opleidingen (KNZB)
 • ledenadministratie en contributieverwerking (Sportlink)
 • inschrijven en verzekeren van onze leden voor deelname aan activiteiten van de vereniging en deelname aan opleidingen (NCS)
 • opleidingen Zwemmend Redden voor Zwembaden (Reddingsbrigade)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met partijen waarmee we een overeenkomst hebben,
maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft / heeft gegeven, zoals het innen van de contributie bij een derde partij zoals het Jeugdsportfonds, Stichting Leergeld en Bureau U-pas.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

 

Persoonsgegevens van minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke verzorger.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens:

ZV Utrecht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel dan op grond van de wet is vereist.

 

Passende technische en organisatorische maatregelen (beveiliging persoonsgegevens):

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens ZV Utrecht van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gebonden aan de geheimhouding daarvan.
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • we maken back ups van uw persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

 

Rechten omtrent uw persoonsgegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie, of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze medewerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte persoonsgegeven door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij, indien gewenst. Wij kunnen u vragen u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten:

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan
vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Indien u naar aanleiding van ons privacy protocol nog vragen of opmerkingen heeft,
neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

deel dit bericht: